Gamesites.cz - aktivační systém

Podmínky služeb Gamesites.cz

 1. Uživatel bere na vědomí, že na serveru nebo jiné poskytované službě mohou probíhat aktualizace, které povedou k úpravě, nebo odstranení jedné nebo více poskytnutých výhod.
 2. Uživatel se zavazuje k uschování svého aktivačního kódu, bez kterého není možné dokončit aktivaci a to po celou dobu, kdy chce výhody využívat.
 3. Uživatel se dále zavazuje k uschování aktivačního emailu, který přichází bezprostředně po aktivaci. Tento email slouží jako účtenka pro případnou reklamaci.
 4. Uživatel se zavazuje, že nebude v žádnem případě svoje výhody, nebo celý účet půjčovat, vyměňovat nebo prodávat někomu dalšímu. V případě porušení dojde k okamžitému zablokování celého účtu.
 5. Uživatel, který si zakoupí vyhody nebo jinou službu, může být potrestaný banem, kickem, nebo jiným způsobem stejně, jako obyčejný uživatel v případě, že se dopustí porušení pravidel hry, nebo jiné služby.
 6. Uživatel, který má zakoupené výhody a má zablokovaný přístup na server z důvodu porušování pravidel, má právo na zrušení trestu výměnou za svoje zakoupené výhody, které tím automaticky zaniknou. (vyjímkou je pouze Minecraft sekce)
 7. Uživatel, který opakovaně a úmyslně poškozuje portál Gamesites, můźe být potrestaný odebráním zakoupených výhod bez dalších nároků.
 8. Uživatel, který si aktivuje výhody na originální hru, nemůže svoje výhody reaktivovat na jiný účet.
 9. Uživatel bere na vědomí, že portál Gamesites může kdykoli a bez udání důvodu ukončit činnost jednoho, nebo všech serverů, či jiných služeb a tím automaticky zaniknou zakoupené výhody.
 10. V připadě problému, dotazů, stížnosti, reklamace, nebo odvolání, se lze obrátit na email [email protected] , nebo na konkretní osobu v sekci "Kontakty" na webu www.gamesites.cz

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o registraci a kupní smlouvy uzavírané v českém jazyce mezi prodávajícím, kterým je provozovatel herního portálu www.gamesites.cz, a kupujícím. Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky a právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník (dále jen “OZ”).
 2. Provozovatelem herního portálu www.gamesites.cz je Jan Balent
  se sídlem 1. máje 1527, Kadaň, 43201
  IČO: 76533816
  zapsané v živnostenském rejstříku vedeném ve OŽÚ Kadaň
  email: [email protected]
  (dále jen “prodávající”)
 3. Kupujícím může být podnikatel, kterým je: osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  (dále jen “kupující-podnikatel”)
 4. Kupujícím může být také spotřebitel, kterým je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu o registraci a kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Je-li kupujícím spotřebitel řídí se vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem také zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
  (dále jen “kupující-spotřebitel”)
 5. Spotřebitelská smlouva je smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem. Veškerá sdělení vůči kupujícímu-spotřebiteli musí prodávající učinit jasně a srozumitelně v českém jazyce
 6. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o registraci, získání herních výhod či jiných služeb a kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání ve smlouvě o registraci a kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Smlouva o registraci, aktivaci výhod, kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat, čímž nejsou dotčeny práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé po dobu účinnosti předchozích obchodních podmínek.

II. Uzavření a obsah kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná na internetových stránkách www.gamesites.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží/služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
 2. Internetové stránky www.gamesites.cz obsahují tyto informace o zboží a službách:
  • popis zboží, nebo služby a jeho hlavní vlastnosti
  • cena zboží nebo služby, včetně všech daní. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách www.gamesites.cz
  • způsob platby za zboží/službu a případné poplatky
  • způsob dodání zboží/služby a případné náklady na dodání
  • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, ze záruky a podmínky pro uplatňování těchto práv.
 3. Není vyloučena nebo omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Podmínkou platné elektronické objednávky zboží/služby na internetových stránkách www.gamesites.cz je vyplnění veškerých předepsaných povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, do kterého jsou automaticky doplněny údaje o kupujícím, které uvedl při uzavírání smlouvy o registraci. Kupující má právo před odesláním objednávky zkontrolovat zboží/službu a zadané údaje. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka “ZPĚT”, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků objednávkového formuláře. Pokud kupující souhlasí s obsahem objednávky, svůj souhlas vyjádří odesláním objednávky tlačítkem “Zaplatit", "Dokončit" nebo jinou výzvou, která jasně dává najevo dokončení procesu. Objednávka bude odeslána prodávajícímu ke zpracování. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Toto odeslání objednávky je závazné. Objednávka je platná po dobu neurčitou. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) nebo uvedenou v posledním kroku získání zboží/služeb v případě, že se jedná o prodej bez nutnosti registrace.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží/služby , nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží/služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží/služeb, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, např. písemně či telefonicky.
 7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřená doručením přijetí objednávky ( akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 9. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží/službě zaplacením celé kupní ceny zboží/služby.
 10. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

III. Cena zboží, nebo služeb a platební podmínky

 1. Ceny zboží/služeb uvedené na internetových stránkách www.gamesites.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH a dalších daní.
 2. Cenu zboží/služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu: bezhotovostně prostřednictvím platebního systému. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny zboží/služby a opravit případné chyby v cenách, k nimž může nevyhnutelně dojít. Jakékoli změny cen zboží/služby nemají vliv na objednávky, které již byly přijaty (akceptovány) prodávajícím. V případě chyby ceny zboží/služby prodávající kupujícího o této chybě uvědomí a umožní mu uzavřít kupní smlouvu za správnou cenu zboží/služby anebo zrušit objednávku, aniž by tím kupujícímu vznikly nějaké náklady.
 4. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Ve faktuře bude uvedena cena zboží/služby a výše nákladů na případnou dopravu. Fakturační údaje kupujícího nelze dodatečně měnit. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu prodávající zpřístupní kupujícímu v elektronické podobě na uživatelském účtu kupujícího, nebo si jí může kupující vyžádat na [email protected].
 5. Kupující je oprávněn převzít zboží/službu od prodávajícího až po úplném zaplacení ceny zboží/služby a případných nákladů na dopravu. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Případné slevy z ceny zboží/služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. V případě, že kupující neobdrží fakturu, může si o ni požádat na emailu [email protected].

IV. Dodání zboží, nebo služby

 1. Prodávající dodá zboží/službu kupujícímu ihned po přijetí kupní ceny zboží/služby kupujícím, pokud u zboží/služby není uvedena jiná lhůta dodání.
 2. Prodávající spolu se zbožím/službou předá kupujícímu i doklady, či jiné informace, které ke zboží/službě vztahují, zejména doklady/informace potřebné k užívání zboží/služby.
 3. Vzhledem k tomu, že zboží/služba má digitální obsah, nebude zboží/služba dodáno kupujícímu na hmotném nosiči, ale bude mu zboží/služba digitálně zasláno na jeho emailovou adresu.

V. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2121 až 2125 a § 2161 až 2174 OZ.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží/služba při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží/službu převzal má zboží/služba vlastnosti, jakost a provedení, které si ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží/služby a na základě jimi prováděné, se zboží/služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí na www.gamesites.cz, nebo ke kterému se zboží/služba tohoto druhu obvykle používá, zboží/služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží/služba v odpovídajícím množství a zboží/služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada zboží/služby, kterou zboží/služba mělo při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (obvykle při převzetí věci), byť se projeví až později. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá i vada zboží/služba vzniklá později, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující zboží/službu podle možností zkontroluje co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží/službu a přesvědčí se o vlastnostech a množství a pokud zjistí, že zboží/služba má vadu oznámí to prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 4. Je-li kupní smlouva uzavíráná mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem platí tato ustanovení o vadách zboží/služby a právech z vadného plnění: projeví-li se vada zboží/služby v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží/služba bylo vadné již při převzetí kupující-spotřebitel má právo uplatnit právo z vady spotřebního zboží/služby, která se u něj vyskytne v době 24 měsíců od převzetí, a je-li na zboží, jeho obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení § 2113 až 2117 OZ o záruce. Uvedené se nepoužije: u zboží/služby prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím-spotřebitelem, vyplývá-li to z povahy věci. kupující-spotřebitel má právo uplatnit právo z vady již použitého spotřebního zboží, která se u něj vyskytne v době 12 měsíců od převzetí kupující-spotřebitel má právo požádat prodávajícího o písemné potvrzení v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží/služby. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího-spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. práva z vadného plnění kupujícího-spotřebitele jsou uvedena v § 2169 OZ a v § 2171 OZ právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud kupující-spotřebitel před převzetím zboží/služby věděl, že zboží/služba má vadu, anebo pokud kupující-spotřebitel vadu sám způsobil má-li zboží/služba prodávané za nižší cenu nebo použité zboží/služba vadu, má kupující-spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu uplatní-li kupující-spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. prodávající rozhodne o oprávněnosti uplatnění práv z vadného plnění kupujícím-spotřebitelem ihned a ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Rozhodnutí o oprávněnosti uplatnění práv z vadného plnění, včetně odstranění vady, musí být vyřízeno prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vadného plnění. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávající informuje kupujícího-spotřebitele o vyřízení jeho uplatnění práv z vadného plnění a o tom do jaké lhůty si má zboží/službu vyzvednout. V ostatním platí i pro kupujícího-spotřebitele ustanovení těchto obchodních podmínek.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na emailu [email protected] v níž je přijetí uplatnění práv z vadného plnění možné. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem uplatnění práv z vadného plnění a jaký způsob vyřízení kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení uplatnění práva z vad zboží/služby, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí uplatnění práva z vad zboží/služby. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Za okamžik uplatnění práva z vad zboží/služby se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží/službu.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VII. Odstoupení a výpověď

 1. Kupující-spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy pouze v případě, pokud nebylo zakoupené zboží/služba nijak použito. Použité zboží/služba nastává v případě, že byl odeslán na email potvrzovací email po úspěšném zadání aktivačního kódu. Odstoupení je v takovém případě možné nejpozději do třiceti dní od zakoupení zboží/služby. Prodávající následně vrátí kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím-spotřebitelem.
 2. Kupující-spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 1837/l OZ, protože zboží/služba má digitální obsah, není dodáváno na hmotném nosiči a je dodáváno s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil kupujícímu-spotřebiteli, že nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zboží použil a tím ho nenávratně znehodnotil.
 3. Do doby převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím-spotřebitelem nejpozději do 14 dnů.
 4. Prodávající a kupující mají právo kdykoliv a bez udání důvodu vypovědět smlouvu o registraci. Smlouva o registraci pozbývá účinnosti uplynutím třídenní výpovědní doby, která začíná plynout ode dne následujícího po doručení druhé smluvní straně.
 5. V případě, že chce kupující-spotřebitel zboží/službu z nějakého důvodu reklamovat, musí se obrátit na email provozovatele a to [email protected], kde proběhne odborné přezkoumání vzniklého problému. Provozovatel je povinen vyjádřit se k vzniklé situaci bez zbytečného odkladu.
 6. V případě uznané reklamace ze strany prodávajícího, nebo po individuální domluvě skrze emailovou komunikaci [email protected], nebo odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je prodávající povinen vyplatit peníze zpět bezhotovostně na bankovní účet kupujícího. Celá částka bude vrácena bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 14 dnů.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající zajišťuje vyřizování stížností spotřebitelů prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující-spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ: 120 00, www.coi.cz.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží/služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 5. Pokud vztah založený smlouvou o registraci a kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak prodávající a kupující sjednávají, že tento vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 7. Smlouva o registraci a kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové www.gamesites.cz možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. ROZHODČÍ DOLOŽKA Prodávající a kupující-podnikatel si sjednávají pro případ jakéhokoli sporu vzniklého v budoucnu mezi nimi či jejich právními nástupci, a to ze všech právních vztahů plynoucích z této kupní smlouvy či práv a povinností, které mají trvat i po zániku závazku kupní smlouvou zřízeného, rozhodčí doložku ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. V případě takového sporu či sporů budou sporné záležitosti rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (www.soud.cz) podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou tohoto Rozhodčího soudu. Rozhodčí senát bude spory rozhodovat podle právního řádu České republiky. Řízení před ním bude ústní a neveřejné a rozhodčí nález, který vydá bude nepřezkoumatelný bez možnosti podat proti němu opravný prostředek a soudně vykonatelný.
 11. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.8.2019 a ruší všechny předchozí obchodní podmínky, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího.